1 Enerjisi (Yaratıcılık ve Güven)

Hayat Amacı

Hayat amacı olarak 1 üzerinde çalışan bireyler, dünyaya pozitif yaratıcı enerji sunmak için burada bulunmaktadırlar. Ancak, hayat amacımız özel mücadeleler sunduğu için, 1ler önce güvensizliklerini yenmek ve yine güvensizlik yüzünden enerjilerinin önünü kesme, enerjilerini kısıtlama ya da bağımlılık (tiryakilik) davranışlarıyla boşaltma eğilimini aşmak zorundadırlar.

1lerin yaratıcı enerjisi klasik sanatlara –müziğe, oyunculuğa, dansa, yazıya, resime, heykele ve diğer güzel sanatlara veya el sanatlarına- ya da şifaya, ticarete, bahçıvanlığa, sorun çözmeye, proje çizimine, inşaatçılığa,sporlara, çocuk yetiştirmeye ya da başka yaratıcı ifade biçimlerine kanalize edilebilirler.

Yaratıcılıklarını en verimli biçimde tezahür ettirebilmek için, ana hayat amaçları 1 olan kişilerin ve doğum sayısında 1 bulunan herkesin, risk almalarını ve ‘’az seçilen yolu’’ seçmeye cüret etmelerini sağlayacak bir güven duygusu geliştirmeye ihtiyaçları vardır.

 

Yaratıcılık ve Güvenin Özü

Evren, tüm değişik yaratılış formları olarak tezahür eden ve onların içinde akan enerjiden oluşmaktadır. Taşların bile içinde enerji depolanmış haldedir. Ama sadece –bitkilerden insanlara dek- canlı yaratıklar, onların hareket etmelerini, üremelerini, karşılık vermelerini ve gelişmelerini mümkün kılan gizemli yaşam kıvılcımına sahiptirler. Tüm insanlar bol bol hayat enerjisine sahiptirler; ancak, 1 lerin hayat amacı enerji alemindeki yoğun sorunlara ve potansiyele yönelir. İster hayat enerjisinden, ister cinsel enerjiden, ister yaratıcı enerjiden veya kişisel çekicilikten söz ediyor olalım, enerjini dinamik doğası ifade edilmeyi ve serbest hale geçirilmeyi talep eder. 1 enerjisiyle çalışan kişiler bu dinamik gücü ısrarlı, sıkıştırıcı bir biçimde hissederler ya da önünü keser ve kendilerini bastırılmış hissederler.

Yaratıcı enerji iki tarafı keskin bir kılıçtır; o hem lehinizde hem de aleyhinizde çalışabilecek bir güçtür: Bir yandan, yaratıcı enerjinin büyük gücü eski engelleri ve eski perspektifleri, aynen kabarıp taşan bir nehir gibi, yıkıp sürükleyerek yeni bir başlangıcın temelini atar. Öte yandan, enerji nehri durdurulamayacak kadar zorlayıcı bir güce sahiptir; o yapıcı işlere kanalize edilmezse yıkıcı hale gelir.

Yaratıcılık, en iyi, bireylerin kendilerini açmalarını, hatalar yapmayı göze almaları, ‘’çok seçilen yolu’’ seçmemelerini –hatta, geleneksel değer yargılarına göre tuhaf, garip biri olarak görülmeye bile cüret etmelerini- mümkün kılacak bir iç güven ve korkusuzluk atmosferinde serpilip gelişebilir. 1lerin ihtiyacı olan güvenin niteliğini şu sözcükler ifade edebilir: 1ler güven alanında engellerle karşılaştıkları için, ancak bu niteliği geliştirerek hayat amacını gerçekleştirecek anahtarı elde edebilirler.

 

Yoldaki Mücadeleler

Yaratıcılık ve güven 1lerin tırmanmaları gereken dağı temsil ettiklerinden, bu kişilerin, yaratıcı enerjilerini tam anlamıyla tezahür ettirebilmeleri için önce bu alanlardaki belirli engelleri aşmaları gerekir.

Her şeyden önce, 1lerin dinamik enerjisinin ifade bulması ve serbest hale geçirilmesi gereklidir. Eğer bu enerji pozitif ya da yapıcı biçimlerde, egzersiz veya yaratıcı uğraşlar vasıtasıyla kullanılmazsa, negatif ya da yıkıcı biçimlerde ortaya çıkar; çünkü bu enerji, şu ya da bu biçimde, daima ifade bulur. Başka bir deyişle, 1ler ya pozitif yönde yaratırlar ya da negatif yönde yaratırlar; ama her iki durumda da yaratırlar. Onlar, enerjilerini nasıl tezahür ettirecekleri konusunda kendi sorumlulukları ve seçim güçleriyle uzlaşma ihtiyacındadırlar.

Pozitif yaratıcılık, daha önce de belirtildiği gibi, hayatın herhangi arenasında özgünlük ve yenilik olarak tezahür eder. Negatif yaratıcı enerji de özgünlük belirtileri sergileyebilir ama o hem kişinin kendisi hem de başkaları için sorunlar yaratır. Aşırı örnekler verirsek, yaratıcı kafalar banka soygunları planlayabilirler ya da yaratıcı eller yankesicilikte kullanılabilirler. Doğum sayılarında 1 bulunmayan kişiler de yaratıcı yetenekler sergileyebilirler, ama onlar, genellikle yaratıcılık alanında daha az engelle, sorunla ya da duygusal yükle karşılaşırlar. Doğum sayıları 1 olanlar ise –burada yapmak için bulunduğumuz şey kolayca gerçekleşmediğinden- yaratıcı ifadeye doğru çoğunlukla çetin bir tırmanışı deneyimlerler. 1ler, yaratıcılık ve güvenle ilgili sorunları halledene dek, kendilerini uyuşuk, keyifsiz, düş kırıklığına uğramış ya da engellenmiş hissederler.

Çoğunlukla güvensizlikten ya da başkaları tarafından onaylanma ihtiyaçlarından dolayı, 1ler yaratıcı enerjilerini bastırırlar. Bu baskı öyle bir noktaya kadar artar ki, sonunda, hedefine ulaşamamış enerji dolaylı olarak, çoğunlukla alkol, tütün, uyuşturucu, yemek ya da seks bağımlılığı yoluyla boşaltılır. Enerjinin önü kesilmiş herkes bağımlılıkla ilgili bir sorun yaşayabilir, 1ler ise büyük enerjileri nedeniyle buna özellikle eğilimlidirler.

Yaratıcı enerjinin önü tamamen kesildiğinde –yani bir biçimde boşaltılamadığında- geriye, kendi üzerine döner ve psikolojik ya da fiziksel rahatsızlıklar şeklinde ortaya çıkan, şiddetli bir iç çalkantı yaratır. Yaratıcı enerji ile cinsel enerji çok yakın bir ilişki içinde olduklarından, 1ler genellikle karın altı ve aşağı sırt da dahil olmak üzere, hassas, hastalıklara açık cinsel bölgelere sahiptirler. Yaratıcı enerjinin önünün kesilmesi ya da bu akışa direnilmesi, barsakların boşalmasını da engelleyerek, hem fiziksel hem de enerjik kabızlığa ve sırtın aşağı kısmında ağrıya ve başka rahatsızlıklara yol açabilir. Bu bölgelerde sürekli tekrarlanan ya da müzmin rahatsızlıklar çoğunlukla önü kesilmiş yaratıcı enerjinin göstergesidir.

Yaratıcılık ve yenilik, yenilik ya da özgünlüğün keskin ağzında bulunmaya istekli olmayı gerektirir; bu farklı olma, davranma ve çoğunlukla öyle hissetme anlamına gelir. Çoğu 1ler, yaradılışlarından gelen bir özellikle, hayata farklı bir biçimde bakar ve onu farklı bir biçimde deneyimlerler; onlar benzersiz ya da nadir olan üzerinde odaklanırlar. 1ler bu niteliklerini çok erken bir çağda, bebekliklerinde de sergileyebilirler, çok daha sonra, orta yaşlarında da sergileyebilirler.

Farklı olma duygularından dolayı, 1ler genelde güvensizlik sorunuyla karşı karşıya kalırlar –kendilerini farklı, yersiz (oraya ait değilmiş gibi) ve bir biçimde daha aşağı hissederler. Bazı 1ler bu güvensizliklerini açıkça gösterirler, ama çoğunlukla güvensizliklerini kendine-güvenli tavırlarla gizler veya rekabet korkusu ya da rekabet etme konusunda son derece son derece güçlü bir itilim sergilerler; çünkü kaybetmekten ya da budala görünmekten korkarlar ki bu da güvensizliklerini körükler. 1lerin rekabet itilimleri, tartışmalarda üste çıkabilmek için hızlı ya da kestirip atan bir hazırcevaplık geliştirmelerine neden olabilir; onlar bazı zamanlarda, sanki kendilerine ve diğerlerine bir şey kanıtlamak zorundalarmış gibi, kavgaya hazır, öfkeleri burunlarının ucunda görünürler. Güvensiz bir yazarın öz-eleştirisinin, yazının akıcılığını önlemesinde olduğu gibi, bu güvensizlik yaratıcı dürtüleri engeller ya da zayıflatır.

1lerdeki güvensizlik ayrıca, temel ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli paraya sahip olma konusunda kaygılanma ya da kendi ayakları üzerinde durma konusunda kuşku duyma şeklinde tezahür edebilir. Böyle 1ler, bundan dolayı, kendilerini duygusal yönden de başkalarına muhtaç hissedebilir ve dayanacak biri, onlara güç verecek bir eş arayabilirler. Bu duygusal muhtaçlık bazen kökü derinlerde bulunan bir bağımsızlık damarıyla çatışabilir. 1ler, genelde, toplum kurallarına uymama özelliği sergilerler; onlar, çoğunlukla, sürüye katılmazlar.

1ler, güvensizlik duygularını itiraf edip onunla yüzleşerek ve korkularına rağmen onu aşarak, Eylem Yasası ile uyum içine girerlerse, farkındalığın ışığında, güvensizliklerinin bir gölgeden daha gerçek olmadığını keşfedeceklerdir. Bu, yolları üzerinde bulunan ve aşmaları gereken bir engeldir sadece. O zaman 1ler, daha önce deneyimlemedikleri bir biçimde canlanabilirler.

 

Diğer Nitelikler ve Sorunlar

Hepimizin ilkel, çocuksu, bilinçaltı eğilimleri vardır ama 1ler söz konusu olduğunda, bu eğilimler yüzeye daha yakın bulunurlar. 1ler coşku, canlılık, itilim ve ilham dolu bir neşe hissedebilirler, ama aynı zamanda –diğer insanlar- dan daha şiddetli olarak- bastırılmış bir suçluluk duygusu, öfke ya da sinirlilik hissedebilirler. 1ler duygusal yönden savunma halinde ve aşırı duyarlı ya da istediğini elde etmek için çok ısrarcı, hatta zorlayıcı olabilirler, ama çoğunlukla ikisinin arasında olmazlar.

1ler, bilinçaltı etkiye açık oldukları için, son derece kolaylıkla etki altında kalabilen hipnotik denekler olabilirler; bu negatif ya da pozitif şekillerde işleyebilir. 1ler, eğilim ve potansiyellerini anlayarak ve rastgele fanteziler ya da kendini yenik düşürücü düşler yerine- bilinçli imgeleme ve pozitif telkin yoluyla direkt olarak bilinçaltıyla çalışarak kendilerine şifa verebilir ve hayati enerji üretebilirler.

Doğal yeteneklerine kapıları açabilmek için, 1lerin yaratıcılık ile ustalık (beceri) arasındaki farkı değerlendirmeleri gerekir. Yaratıcılık, hayata yeni bir bakış biçimi, bir özgünlük ifadesi gerektirir; o aynı zamanda, eski engelleri yarıp geçerek yeni bölgeler keşfetmek için gerekli enerjiyi üretme meselesidir de. Bu kapasiteleri sayesinde, 1ler –cesaret edip giriştikleri herhangi bir riskli başlangıçtan sonra- şaşırtıcı güzellikte bir yaratıcılık sergileyebilirler.

Bununla birlikte, herhangi bir alanda ustalık zaman ve uygulama ister. Birçok 1’in yaratıcı potansiyeli başlangıçta bastırılır; çünkü onlar bir şey denerler –bu bir el sanatı, resim çizmek ya da yemek pişirmek, bir müzik aleti çalmak vb. olabilir- ve henüz usta olmadıkları için de, kendilerini eli işe yakışmaz hissederler ya da ilk seferinde iyi sonuçlar elde edemezler ve güvensizliğe boğularak hiçbir biçimde yaratıcı olmadıklarını düşünürler. Oysa, sadece henüz gerekli ustalık derecesini geliştirememişlerdir.

1ler hatalarına, zorluklarına ve yolları üzerindeki aksiliklere rağmen uygulama (pratik) yapmayı sürdürme güveni bulduklarında, becerileri zamanla gelişir ve yaratıcılıklarının tam anlamıyla ifade bulmasına olanak verir. Yaratıcılıkları ister şiir yazmak, ister yer paspasları dokumak, ister güzel sanatlar alanında çalışmak ya da film yapmak şeklini alsın, bu süreçte onlara zevk ve haz verir; büyük olasılıkla, sonuçta ortaya çıkardıkları şey de zevk verici olacaktır.

Sağlık ve şifa alanında, çoğu 1ler konsantre protein ve hatta yağlar içeren ağır yiyeceklere çekilirler. Aşırı kiloluk, 1lerin durumunda –başka nedenler ayrıca katkıda bulunsa da- önü kesilmiş yaratıcı enerjiyi yansıtır ve psişik bir yalıtım hizmetini görebilir. Kendilerini bastırılmış, düş kırıklığına uğramış ya da güvensiz hissettiklerinde 1ler kilo alırlar –özellikle de egzersiz yapmıyorlarsa.

Çoğu 1ler, doğa-ağaçlar, bitkiler ve hayvanlar alemi ile yakın bir ilişki içindedirler. Doğada yapılan bir yürüyüş ya da tırmanış 1ler üzerinde arındırıcı, şifa verici, besleyici bir etki yapabilir.

Yüksek derecede bir cinsel enerjiye sahiptirler ama suçluluk ve güvensizlik duygularından dolayı –ya da cinsel enerjilerini yaratıcı faaliyetlere kanalize ettikleri için sırayla, yüksek cinsel faaliyet ve cinsel ilişkiden uzak durma devreleri geçirebilirler.

Hayat amacı olarak 1 üzerinde çalışanlar, ‘’tam’’ yaratıcı ifade dağına tırmanırken, doğal olarak kuşku, güvensizlik ve yetersizlik engelleriyle karşılaşırlar; ama iyi kalpli, güvenilir, şefkatli doğaları ve çekicilikleri, güçleri ve vakarları, yolculuğu sürdürmelerine ve başkalarına da kendi hayat enerjilerinin parlaklığı ile ilham vermelerine yardımcı olabilir. Ama, yaratıcılıklarıyla başkalarına  ilham verebilmeleri için, 1lerin önce, enerjilerinin dünyaya akmasına izin verecek güveni bulmaları gerekir.

 

Zirvede: Potansiyel ve Kader

1 enerjisiyle çalışan bireyler, işlerinde –çoğunlukla henüz ulaşmamış oldukları- bir potansiyele sahiptirler; yaratıcı fikirler, projeler ve enerji bir yeraltı ırmağı gibi akarak keşfedilmeyi beklerler. 1ler başkalarının onayına dayandırılmış değil de, kendi kendine yeten bir güven geliştirdiklerinde, içlerindeki enerjinin kapaklarını açarlar; ondan sonra kabararak akan bu yaratıcılık ve ilham nehrini artık hiçbir şey durdurumaz.

1ler kendilerine güven ve yaptıkları işe ilgi duyduklarında, çoğu insandan daha az uykuya ihtiyaç duyarlar; bu insanların, fiziksel boyları ne olursa olsun, olağandışı genişlikte bir enerji alanları vardır.

1ler için dağ yolunun zirvesi, kişisel çekicilik yaratan sevinçli, tutkulu, güvenli bir ifade ve sihrin sınırlarına dayanan bir verimliliktir. Klasik güzel sanatlara ek olarak, 1ler, herhangi bir şifa ya da yaratıcılık biçimi içeren her işte sivrilebilirler; bu ister bir ev döşeme, bir öykü anlatma, ister bir kek yapma ya da bir senfoni besteleme olsun, güvenli 1ler kendilerine özgü algı ve tarzlara sahiptirler. Onlar aynı zamanda, başkalarını çeken bir canlılık duygusuna da sahiptirler; onlarınki bedenin, yüzün şeklini aşan bir çekiciliktir.

En yüksek düzeylerde, 1ler, onlar vasıtasıyla sınırsız ölçüde bir yaratıcılığın dünyaya aktığı saf, direnç göstermeyen, açık bir kanal olurlar.

 

Eylem Kontrol Listesi

  • Güvensizliği, sizi kendi üzerinden atlamaya zorlayan b,r engel olarak görün ve aşın.
  • Enerjiyi işiniz ve meraklarınız vasıtasıyla, pozitif biçimde ifade ve kanalize edecek yollar bulun.
  • Hapsolmuş enerjiyi salıvermek ve diğer bağımlılık davranışlarından kurtulmanıza yardımcı olması için, her gün düzenli olarak egzersiz yapın.
  • Dünyaya hizmet etme yolları yaratarak ilham bulun.

Yaratıcılık ve Güvene Ulaşma

  1. Tanıdığınız, yüksek bir yaratıcılık ve güven sergilemiş bir örnek kişiyi düşünün ya da böyle bir film, roman kahramanını ya da tarihi karakteri gözünüzde canlandırın.
  2. Kendinizi o kişi olarak imgeleyin –yeteneklerinden emin, riskler alacak kadar kendine güvenli, bir yaratıcılık dinamosu. Bu nitelikler siz hangi özel yollarla uygulamaya koyabilir ve hayatınıza daha fazla yaratıcılık getirebilirsiniz.

 

 

Kaynak; Dan Millman Hayatınızın Amacı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like